Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu https://agajawo.ch/sklep

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy AgaJawo.ch,  dalej Sprzedawca, działający pod adresem internetowym www.agajawo.ch, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez:  
Agnieszka Jaworska-Kraucka Kunstworkshop
Adres: Bruderholzstarasse 27, 4103 Bottmingen, 
Baselland Szwajcaria

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: info@agajawo.ch lub numer telefonu +41 79 938 11 34. W przypadku zwrotów, wymiany lub reklamacji towaru prosimy o kontakt mailowy na adres info@agajawo.ch.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sprzedawca oferuje wyłącznie towary oryginalne, wykonane ręcznie w Szwajcarii, płacąc podatki w Szwajcarii

5. Sprzedawca przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do 

6. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sprzedawcy jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.agajawo.ch

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu,
b) wybór rodzaju dostawy,
c) wybór rodzaju płatności,
d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (info@agajawo.ch) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów oferowane przez Sprzedawcę podawane są w  euro, frankach szwajcarsich i złotych polskich.

2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu sprzedaży:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Nr rachunku:
Credit Suisse IBAN CH68 0483 5122 5525 8000 0
b) Twint +41 799381134
c) Pay Pal agajaworska.pl@gmail.com

2. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w przypadku wyboru innego niż przelew tradycyjny sposobu płatności.

2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:

a) wysyłki internetowej
b) wysyłki pocztowej
c) duże formaty za pośrednictwem kuriera

4. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

VI. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27.06.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży Sprzedawca odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.

2. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@agajawo.ch)) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

VII. WYMIANA TOWARU

1. Sprzedawca umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, że towar mu nie odpowiada. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.

2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@agajawo.ch) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

3. W przypadku gdy wybrany przez Klienta towar w ramach wymiany będzie niedostępny Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną, poprzez adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@agajawo.ch) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

7. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.

8. Klient ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.

9. Zwrotu towaru można dokonać bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy: 

Kunstworkshop Agnieszka Jaworska-Kraucka
Adres: Bruderholzstrasse 27, Bottmingen, Szwajcaria

10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowane na stronach sklepu internetowego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 roku.